Klub Dziecięcy "Maleństwa"

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

 

Cele i zadania Klubu Dziecięcego

Klub dziecięcy realizuje cele i zadania wynikające z przepisów ustawy.
Są to w szczególności: opieka nad dziećmi w wieku od ukończonego 1 roku życia do lat 3, a w szczególnych przypadkach, gdy  niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym,  do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 4 lata.
Do zadań Klubu należy zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
 1. zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka i poziom jego rozwoju psychomotorycznego;
 2. ścisła współpraca z rodzicami w celu optymalizacji opieki nad dziećmi
 3. Klub Dziecięcy realizuje następujące cele:
 4. buduje między personelem Klubu Dziecięcego, a Rodzicami relacje oparte na zaufaniu, wzajemnym szacunku, odpowiedzialności za dobro dzieci i współpracy;
 5. tworzy miejsce przyjazne dziecku, pełne miłości, troski, zrozumienia dla jego potrzeb, obaw  i lęków oraz zapewniające mu bezwzględną pomoc w każdej sytuacji;
 6. kształtuje u dzieci odporność emocjonalną konieczną do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego radzenia sobie z niepowodzeniami  i stresem związanym z rozłąką z Rodzicem;
 7. buduje system wartości, w tym wychowywanie dzieci, tak żeby lepiej orientowały się, co jest dobre, a co złe;
 8. kształtuje pierwsze postawy społeczne współdziałania w zespole rówieśników, budzenie i rozwijanie uczuć przywiązania, życzliwości i empatii, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 9. buduje więzi między opiekunami Klubu Dziecięcego, a dziećmi poprzez przytulanie, rozmowy, bycie z i obok dziecka;
 10. troszczy się o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny przez zapewnienie dzieciom właściwej opieki, wyrabianie prawidłowych nawyków higienicznych oraz prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych;
 11. zaspokaja potrzeby dziecka związane z zabawą, ruchem na powietrzu, snem, prawidłowym żywieniem, higieną;
 12. troska o rozwój umysłowy dziecka, rozwijanie myślenia i mowy poprzez zaznajamianie z otaczającym światem i przyrodą;
 13. rozwija wyobraźnię i umiejętności manualne dziecka poprzez różne formy działalności   plastyczno – technicznej;
 14.  wprowadza dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, ruch oraz sztuki plastyczne;
 15. współdziała z Rodzicami poprzez udzielanie rzetelnej informacji o postępach, trudnościach  i zachowaniu dziecka
Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności Klubu Dziecięcego.
Personel Klubu Dziecięcego realizując swoje zadania i cele kieruje się w szczególności:
 1. dobrem dziecka;
 2. potrzebą wyrównania deficytów rozwojowych;
 3. koniecznością wspierania dziecka w rozwoju poprzez umożliwienie udziału w różnorodnych aktywnościach i rozwijaniu jego zainteresowań.
Cele i zadania realizowane są przez:
 1. sprawowanie opieki nad dziećmi przez wykwalifikowanych opiekunów;
 2. zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych z wyposażeniem dostosowanym do wieku i potrzeb rozwojowych dzieci;
 3. zapewnieniem dostosowanego miejsca  do zabaw na powietrzu;
 4. zapewnieniem odpowiedniego żywienia;
 5. ścisłą współpracę z rodzicami i sprawowanie funkcji doradczej

Artykuły

20 maja 2020

Informacje związane z COVID- 19

Szanowni Rodzice   prosimy o zapoznanie się z procedurami.

W celu odczytania procedur i oświadczenia prosimy o klik na tytuł artykułu "Informacje...."