Przedszkole nr 1 im. Przyjaciół Stumilowego Lasu

ROZKŁAD DNIA

RAMOWY ROZKŁAD DNIA PRZEDSZKOLNEGO

Przedszkole jest czynne od godziny 6-30 do godziny 16. Dzieci mają czas na zabawę swobodną, konstuują, układają puzzle. Czas ten jest także wykorzystywany na pracę indywidualną z dzieckiem, prowadzone są krótkie rozmowy z rodzicami.

Przed śniadaniem ćwiczenia i zabawy ruchowe.

Po śniadaniu odbywają się  zajęcia zorganizowane, zgodne z przyjętą tematyką lub wynikające z aktualnej sytuacji i zainteresowań dzieci. Często także są to spacery i wycieczki dostarczające dzieciom informacji do dalszego poznawania tematu.

Po drugim śniadaniu zabawy i zajęcia dydaktyczne, zabawy na placu zabaw.
Dzieci muszą przebywać na powietrzu co najmniej 1/5 dnia.
Po obiedzie odpoczynek- słuchanie bajek lub muzyki. Długość i rodzaj odpoczynku zależy od grupy wiekowej. Później zabawy i zajęcia według zainteresowań dzieci. Gry i zabawy zespołowe. Zabawy na placu zabaw, spacery, zabawy ruchowe.Po godzinie 14.00 zabawy kołowe, zabawy według własnych zainteresowań, układanie, konstruowanie. Rozmowy indywidualne z rodzicami.

WEDŁUG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ MEN

Zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji i gromadzenie informacji które mogą pomóc:

  1. rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb wspomagać;
  2. nauczycielowi przedszkola przy opracowywaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej;
  3. pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko, w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W wielu obszarach wychowania przedszkolnego występują treści edukacji zdrowotnej: uczymy dzieci jak należy zadbać o  własne zdrowie w codziennych sytuacjach ( zarówno fizyczne jak i psychiczne).

Nauczyciele:

  1. systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu; zapoznają rodziców z postawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności;
  2. włączają rodziców do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności na jakie natrafiają;
  3. zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola np. wspólnie organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.